Gebruiksvoorwaarden Global Funeral Company B.V.

Artikel 1 – Algemeen

Global Funeral Company B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 81912692 en is gevestigd aan de Binckhorstlaan 291E (2516BC) te ‘s-Gravenhage, hierna: Funeryou. Funeryou is de aanbieder van de Funeryou website waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Funeryou website gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de Funeryou website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Funeryou Gebruiker deze Funeryou website verder niet te gebruiken. Funeryou raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Funeryou website de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Funeryou website te gebruiken, stemt Gebruiker in dat Funeryou door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de website gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

 

Artikel 2 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Funeryou gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Funeryou. Funeryou zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van Funeryou.

 

Artikel 3 – Gebruik van de Funeryou website

 1. Funeryou spant zich in de Funeryou website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Funeryou nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt. Gebruiker kan zonder account enkel de informatie op de website zien en geen overeenkomst met Funeryou sluiten.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Funeryou website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Funeryou onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

 

 

 1. Funeryou kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

 

Artikel 4 – Verplichtingen bij het gebruik van de Funeryou website

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Funeryou website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Funeryou website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Funeryou website:
 1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Funeryou website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 3. het kopiëren van (onderdelen van) de Funeryou website van Funeryou;
 4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Funeryou.
 1. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Funeryou gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Funeryou komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Funeryou website te ontzeggen en/of het gebruik van de Funeryou website te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Funeryou website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 4. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de website.
 5. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 6. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 7. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Funeryou. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

 

Artikel 5 – Toegang

 1. Funeryou biedt enkel en alleen het gebruik van de Funeryou website aan. Funeryou heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten netbeheerder.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Funeryou website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Funeryou aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Funeryou website tijdig worden verstrekt aan Funeryou.
 4. Funeryou is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Funeryou is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorFuneryou bekend was.

 

Artikel 6 – Beschikbaarheid Funeryou website

Funeryou staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Funeryou streeft ernaar om zich in te spannen om de Funeryou website en de toegang tot de Funeryou website, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat Funeryou niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Funeryou website. Funeryou is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Funeryou website en het gebruik van de Funeryou website op te schorten. Funeryou is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Funeryou website te kunnen waarborgen.

 

Artikel 7 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Funeryou of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Funeryou gerechtigd om dat deel van de Funeryou website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Funeryou zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Funeryou aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

 

Artikel 8 – Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de website niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van Funeryou of via info@funeryou.com.

 

Artikel 9 – Betaling

 1. Het recht om gebruik te maken van de Funeryou website is onderworpen aan een periodieke vergoeding die Gebruiker verschuldigd is voor het algeheel gebruik maken van de diensten van Funeryou. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst met Funeryou aan Gebruiker ter beschikking gesteld.
 2. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Funeryou gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Funeryou website op te schorten, dan wel te beëindigen.

 

Artikel 10 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart Funeryou vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Funeryou website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Funeryou.
 2. Funeryou is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de netbeheerder.
 3. Funeryou is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Funeryou website of die van gelinkte websites of websites.
 4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Funeryou jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Funeryou in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 5. In geen geval is Funeryou is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Funeryou website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Funeryou website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 6. Funeryou staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Funeryou verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Funeryou is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Funeryou aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Funeryou vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Funeryou. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Funeryou dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

 

 

 

Artikel 11 – Overmacht

 1. Funeryou is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Funeryou en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Funeryou buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Funeryou heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Funeryou zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 12 – Overeenkomst met de netbeheerder

Funeryou biedt uitsluitend een Funeryou website aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de netbeheerder. De netbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de de netbeheerder. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Funeryou, alsmede op de goede naam van Funeryou. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Funeryou website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Funeryou website berusten uitsluitend bij Funeryou en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Funeryou website persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. De software van de Funeryou website blijft te allen tijde het eigendom van Funeryou. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de website dient. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Funeryou of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de Funeryou website onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

 

 

 

Artikel 14 – Algemene (verkoop)voorwaarden

Op het gebruik van de Funeryou website zijn tevens de algemene (verkoop)voorwaarden van Funeryou van toepassing. Ingeval zaken niet expliciet geregeld zijn in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de (inhoud van) de algemene (verkoop)voorwaarden van Funeryou.

 

Artikel 15 – Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Funeryou website van Funeryou worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@funeryou.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Funeryou de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. Funeryou zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

Artikel 16 – Wijzigingen

Funeryou heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Funeryou website inzien.

 

Artikel 17 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Funeryou en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen Funeryou en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Den Haag, 4 juni 2021