Algemene Voorwaarden Global Funeral Company B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Global Funeral Company B.V. (hierna: Funeryou) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81912692 en is gevestigd aan Binckhorstlaan 291E (2516BC) te ‘s-Gravenhage.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Funeryou.
 3. Diensten: De Diensten die Funeryou aanbiedt, is het voorzien in uitvaarten, al dan niet via een website waarop Opdrachtgever keuzes kan aangeven betreffende de uitvaart.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Funeryou heeft aangesteld, projecten aan Funeryou heeft verleend voor Diensten die door Funeryou worden uitgevoerd, of waaraan Funeryou een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 5. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Funeryou, alsmede voorstellen van Funeryou voor Diensten die door Funeryou aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Funeryou waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 6. Uitvaartverzorger: Besloten vennootschap met gewone structuur Global Funeral Company B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Funeryou.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Funeryou, elke Overeenkomst tussen Funeryou en Opdrachtgever en op elke dienst die door Funeryou wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Funeryou aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Funeryou is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

 

 

 1. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 2. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 4. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 5. In het geval Funeryou niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Funeryou gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Funeryou is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Funeryou het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Funeryou gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Funeryou zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Funeryou heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Funeryou te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, dan wel online via de website van Funeryou akkoord heeft gegeven op het Aanbod.
 2. Funeryou heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Funeryou is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Funeryou wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Funeryou wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Funeryou is verbonden.
 6. Opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Funeryou met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Funeryou van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Funeryou kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Funeryou ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Funeryou tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Funeryou is hierbij leidend.
 5. Zowel Opdrachtgever als Funeryou kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Funeryou nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

 

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Funeryou zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Funeryou staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Funeryou de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Funeryou aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Funeryou heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Funeryou niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Funeryou, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Funeryou is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Funeryou Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning en prijs. Nimmer is Funeryou aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Funeryou of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Funeryou recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Het tijdstip van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van het desbetreffende uitvaartcentrum c.q. begraafplaats c.q. crematorium. Wijzigingen in het aanvankelijk overeengekomen tijdstip van de uitvaart kunnen slechts plaatsvinden binnen 24 uur na de totstandkoming van de Overeenkomst, zulks met toestemming van Funeryou en/of de beheerder van het desbetreffende uitvaartcentrum c.q. begraafplaats c.q. crematorium.

 

 

 1. In het geval Opdrachtgever zelf overeenkomsten met derden heeft gesloten voor de levering van materialen en/of diensten, geschiedt de uitvoering van die overeenkomst te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Funeryou is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde, behoudens het geval waarin Funeryou zelf en rechtstreeks een Overeenkomst met voornoemde derden heeft gesloten.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Funeryou verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Funeryou niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Onder relevante gegevens wordt onder andere verstaan, maar dit is niet beperkt tot: bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal, dan wel de aanwezigheid van een pacemaker of Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), alsook informatie over eventuele zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven, zoals sieraden en/of andere (waardevolle) bezittingen.
 3. Funeryou is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Funeryou verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Funeryou voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 4. Funeryou kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Funeryou gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Funeryou.

Artikel 8 – Akte van overlijden

 1. De vermelde persoonsgegevens van de overledene worden overeenkomstig gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door Funeryou, tenzij anders overeengekomen.
 2. In het geval Opdrachtgever een onjuiste vermelding in de akte van overlijden treft, zal Opdrachtgever Funeryou hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal Funeryou er zorg voor dragen dat de onjuiste vermelding wordt hersteld. Slechts indien de onjuiste vermelding aan Funeryou is toe te rekenen, zal Funeryou voorzien in de betaling van de kosten van een wijziging in de akte van overlijden. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Wanneer Opdrachtgever zelf zorgdraagt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een onjuiste vermelding bij de burgerlijke stand.

 

Artikel 9 – Uitvaartverzekeringen

 1. Opdrachtgever zal originele verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, binnen een redelijke termijn, doch binnen één dag ter hand stellen aan Funeryou. Funeryou zal zorg dragen dat de polis(sen) binnen een redelijke termijn, doch binnen drie weken naar de betreffende verzekeringsmaatschappij wordt gestuurd wanneer dat voor de uitkering van de betreffende polis(sen) noodzakelijk is.
 2. Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan zal de begunstigde Funeryou onherroepelijk machtigen om de geldelijke uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de factuur van Funeryou. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde of diens erfgenamen uitbetaald. Wanneer de geldelijke uitkering te weinig is, zalFuneryou het restant in rekening brengen bij Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient vooraf bij de verzekeraar na te gaan wat de financiële consequenties is op het moment dat Funeryou deze dienstverlening op zich neemt. Funeryou is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige financiële consequenties met betrekking tot de uitkering van betreffende polis(sen). Opdrachtgever kan geen aanspraak maken bij Funeryou ten aanzien van eventuele negatieve financiële gevolgen van de betreffende polis(sen).
 4. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de begunstigde onder de verzekeringspolis de verzekeringsmaatschappij middels een daartoe te ondertekenen machtiging en/of akte van cessie autoriseert om de waarde van de verzekeringspolis aan Funeryou uit te keren.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat de begunstigde onder de verzekeringspolis medewerking verleent aan het verstrekken van alle informatie en/of documenten die de verzekeringsmaatschappij nodig heeft om tot uitkering te kunnen overgaan en het afgeven van een vrijwaring indien de originele verzekeringspolis niet aan Funeryou overhandigd kunnen worden.
 6. Funeryou staat niet in voor betaling van enig bedrag door de verzekeringsmaatschappij. Niet of niet volledige betaling door de verzekeringsmaatschappij schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens Funeryou niet op. Opdrachtgever blijkt onverkort jegens Funeryou gehouden om aan het verschuldigde uit hoofde van de opdracht te voldoen.

 

Artikel 10 – Drukwerk en/of verzending daarvan

 1. Indien Partijen de levering en/of productie van drukwerk overeengekomen zijn, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de content en/of de informatie en de wensen van Opdrachtgever zodat Funeryou het drukwerk op maat kan maken. Dit geldt ook voor de eindcontrole van het drukwerk. Indien na de controle van Opdrachtgever enige fouten in het drukwerk geconstateerd worden, zijn de herstelkosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als erkenning dat de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Funeryou is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die worden ontdekt na goedkeuring.
 3. Funeryou is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Tevens is Funeryou niet aansprakelijk voor een andere weergave van het eindproduct ten opzichte van het aangeleverde bestand in verband met het in de basis foutief opmaken en/of aanleveren van de bestanden door Opdrachtgever.
 4. Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
 5. Kennelijke tik-, zet- en drukfouten worden voorbehouden. Tevens kan dit geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 6. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk c.q. de geleverde/vervaardigde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt daaruit een representatieve steekproef in aanmerking genomen.
 7. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk c.q. de geleverde/vervaardigde zaken, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 8. De kleuren op de afbeeldingen op de website en van de bedrukkingen kunnen afwijken ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de kleur, positie en grootte van de de daadwerkelijke bedrukking afwijken van hetgeen op de website weergegeven wordt.
 9. De afmetingen die getoond worden op de website zijn een indicatie en niet bindend. De maatvoering en afmetingen kunnen per merk en binnen een merk per artikel verschillen en onderling afwijken.
 10. Funeryou kan indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst het ontwerp van de bestelling aanpassen. Een voorbeeld hiervan is het wijzigen van het format van teksten en afbeeldingen en het aanpassen van het lettertype is grootte van een tekst om deze beter zichtbaar te maken.
 11. Funeryou is gehouden, tenzij anders is overeengekomen, dat drukwerk met de grootste spoed bij het meest gerede post(agentschap)kantoor en/of bij de gekozen bladen worden bezorgd. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde of plaatsing in de gekozen bladen, zal Funeryou dit uitdrukkelijk onder de aandacht van Opdrachtgever brengen. Indien Funeryou heeft voldaan aan voornoemde uitgangspunten is te late plaatsing of te late postbezorging voor risico en/of rekening van Opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Funeryou is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Funeryou, Funeryou een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 12 – Prijzen en betaling

 1. Funeryou is vrijgesteld van btw. Derhalve rekent Funeryou geen btw.
 2. Funeryou voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de diensten/werkzaamheden worden vooraf in rekening gebracht, doch kan Funeryou na uitvoering van de Dienst te allen tijde een aanvullende factuur sturen betreffende de extra genuttigde dranken en/of etenswaren aan de hand van de door Funeryou opgestelde registratie (nacalculatie).
 3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Funeryou ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Funeryou is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Funeryou.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 

Artikel 13 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Funeryou zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Funeryou meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Funeryou gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Funeryou de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Funeryou verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Funeryou tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Funeryou op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Funeryou zal, bij de uitvoering van de Overeenkomst en in het bijzonder in het kader van de door haar te voeren uitvaartadministratie, zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van de overledene(n), Opdrachtgever en andere betrokkenen.

 

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

 1. Funeryou heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Funeryou gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

 

 

 1. Funeryou is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 2. Funeryou is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 3. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Funeryou te vergoeden voor elk financieel verlies dat Funeryou lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 16 – Overmacht

 1. Funeryou is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Funeryou wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Funeryou, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Funeryou zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Funeryou of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Funeryou buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Funeryou is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Funeryou alleen geacht te bestaan indien Funeryou dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Funeryou, is Funeryou uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Funeryou binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Funeryou deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Funeryou in staat is om adequaat te reageren.

 

 

 1. Indien het verrichten van Diensten door Funeryou leidt tot aansprakelijkheid van Funeryou, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Funeryou. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 2. Funeryou sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Funeryou is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Funeryou voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Funeryou geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Funeryou.
 4. Enige door Funeryou opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Funeryou.
 5. De inhoud van het opgeleverde advies van Funeryou is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Funeryou opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Funeryou. Funeryou is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 6. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Funeryou nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Funeryou haar eigen advies.
 7. Opdrachtgever sluit de Overeenkomst voor eigen rekening en risico, ongeacht of Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat Funeryou Opdrachtgever hierop heeft gewezen.
 8. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat met betrekking tot zijn/haar eigen uitvaart, maar ook in andere gevallen, heeft Funeryou het recht te bedingen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, bijvoorbeeld door een (aanvullend) voorschot overeen te komen of door een derde als hoofdelijk medeschuldenaar c.q. als mede-opdrachtgever te verbinden aan de Overeenkomst.
 9. De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad of (waardevolle) bezittingen overgedragen aan Funeryou. Indien er bij de overledene sieraden of (waardevolle) andere bezittingen aanwezig zijn, komt vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van Opdrachtgever.
 10. Funeryou staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Funeryou verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Funeryou vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Funeryou binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Funeryou.

 

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Funeryou en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Funeryou bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Funeryou is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Funeryou opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Funeryou steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Funeryou op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Funeryou zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Funeryou niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Funeryou aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Funeryou vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Funeryou vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Funeryou is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Funeryou en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Funeryou verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Funeryou zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Funeryou van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

 

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart Funeryou voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Funeryou voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 3. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Funeryou verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Funeryou of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@funeryou.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Funeryou de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Funeryou zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Funeryou en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Funeryou heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Funeryou en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Den Haag, 4 juni 2021